Skip Navigation Links > Výuka > Řetězec přežití > neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace

Definice:

 • je to soubor postupů k docílení co nejrychlejší obnovy dostatečného spontánního oběhu okysličené krve v organizmu při jeho zástavě
 • podpora či nahrazení základních životních funkcí – dýchání, krevní oběh, druhotně vědomí
 • resuscitace je poskytována postiženému na místě vzniku náhlé, život ohrožující příhody, kdy jsou vážně ohroženy životně důležité funkce

Dělení resuscitace:

1. základní neodkladná resuscitace – kardiopulmonální resuscitace (KPR), basic life support

 • cílem je dosáhnout co nejrychlejší okysličení životně důležitých orgánů postiženého bezprostředně po vzniku náhlé zástavy oběhu nebo dýchání
 • poskytuje ji kterákoli přítomná osoba bez složitých pomůcek, léků nebo jiného zdravotnického vybavení
 • patří do rámce občanské povinnosti
 • kvalita a rychlost KPR vytváří rozhodující podmínky pro úspěch rozšířené neodkladné resuscitace
 • fáze a postupy KPR:
  • zajištění dýchacích cest
  • umělé dýchání z plic do plic
  • nepřímá srdeční masáž

2. rozšířená neodkladná resuscitace – kardiopulmocerebrální resuscitace (KPCR), advanced life support

 • cílem je obnovení spontánní srdeční činnosti a krevního oběhu
 • provádí ji odborný zdravotnický pracovník za použití pomůcek, nástrojů, přístrojů a léků
 • součásti KPCR:
  • elektrická defibrilace
  • monitorace srdeční činnosti
  • účinné zajištění dýchacích cest a účinná umělá plicní ventilace s přívodem O2
  • aplikace léků a infuzních přípravků

3. dlouhodobá resuscitační péče

 • cílem je určit primární příčinu selhání základních životních funkcí a té podřídit terapii
 • součásti jsou:
  • léčebná a prognostická rozvaha
  • péče o duševní funkce
  • intenzivní péče

Abeceda resuscitace:

A (airway control) průchodnost dýchacích cest
B (breathing support) umělé dýchání z plic do plic
C (circulation support) umělý krevní oběh
D (defibrilation) elektrická defibrilace
E (endotracheal tube) endotracheální intubace
F (farmacotherapy) aplikace léků a infuzních přípravků
G (gauging) léčebná a prognostická rozvaha
H (human mentation) zachování mozkových funkcí
I (intensive care) intenzivní a resuscitační péče

Diagnostika:

1. náhlá zástava oběhu

 • bezvědomí
 • zástava dýchání
 • nehmatný tep na velkých tepnách
  • dospělí a větší děti – karotida (krkavice), stehenní tepna
  • novorozenci a malé děti – úder srdečního hrotu

2. náhlá zástava dýchání

 • není cítit proud vydechovaného vzduchu na kůži záchranáře
 • nejsou patrné dýchací pohyby hrudníku
 • není slyšet vdech ani výdech postiženého
 • podpůrné příznaky: cyanóza (namodralé zbarvení kůže a sliznic, např. rtů, konečků prstů), rozšíření zornic, mrtvolný vzhled

Příčiny:

1. náhlá zástava oběhu

 • primární – porucha přímo v srdci
  • akutní infarkt myokardu
  • maligní arytmie
 • sekundární – příčiny se srdce primárně nedotýkají
  • mozkolebeční poranění
  • hemoragický šok
  • úraz elektrickým proudem
  • masivní embolizace plic
  • dušení a hypoxie

2. náhlá zástava dýchání

 • primární – vzácná (např. otrava opiáty)
 • většinou předchází různě dlouhý interval postupného zhoršování dýchání
  • vdechnutí cizího tělesa či koncentrovaných par (aspirace)
  • zapadlý jazyk, otok hrtanu, PNO
  • prudká alergická reakce
  • zhoršení plicního onemocnění
  • tonutí, úraz elektrickým proudem, otravy

KPR lze ukončit:

 • když je obnoven krevní oběh a obnoveno dýchání
 • při příjezdu ZZS
 • při vystřídání jinými zachránci
 • při vlastním vyčerpání (rozhodnutí je etické povahy, zachránce si ho musí zodpovědět sám před sebou)
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít