Skip Navigation Links > Výuka > Psychiatrie > schizofrenie

Schizofrenie

Těžké duševní onemocnění charakterizované rozkladem osobnosti, těžkou poruchou myšlení, vnímání, jednání, cítění. Nemocný ztrácí kontakt se skutečností.

První pomoc v akutní fázi

 • posoudit závažnost situace, volat 155

1. „klidný“ pacient (např. pacient bez projevů psychomotorického neklidu agrese, úzkosti, suicidálních myšlenek a jednání)

 • mít na paměti, že „klidné“ chování pacienta se může velmi rychle, neočekávaně změnit např. v psychomotorický neklid, agresi vůči sobě, jiným, věcem
 • zajistit si dosažitelnost pomoci prostřednictvím druhé osoby
 • odstranit potenciálně nebezpečné předměty
 • vystupovat klidně, uvolněně, snažit se o získání důvěry
 • respektovat pacientův osobní prostor
 • navázat a udržovat s pacientem kontakt
 • sdělit mu, proč s ním chceme hovořit – jsme ochotni mu pomoci
 • pokud lze, vyzvat pacienta a odvést jej na klidné, nerušené místo
 • pacientovi průběžně vysvětlovat, co se bude dít, a požádat jej o spolupráci
 • hovořit srozumitelně a věcně (nešeptat, nehovořit v náznacích)
 • nechat pacienta, aby hovořil, svěřil se
 • nutno počítat s tím, že někdy pacient není schopen komunikovat, nerozumí, co mu sdělujeme, není schopen informace zpracovat – vyjádřit pochopení, pro obnovení vztahů ponecháme prostor a čas
 • při navázání komunikace akceptovat jeho vlastní tempo
 • nevstupovat do sdělení
 • sdělení shrnovat po částech, průběžně dávat najevo, že pacienta vnímáme, a že máme pro něho porozumění
 • nevymlouvat, nepotvrzovat, nediskutovat s pacientem, který nám sděluje své bludy nebo halucinace, lze případně hovořit o pocitech, které z bludů pramení
 • v případě halucinací (zpravidla sluchových), se snažit získat informaci, co pacientovi přikazují, co musí např. udělat
 • průběžně sledovat verbální a neverbální projevy pacienta

2. pacient s projevy agresivního chování

 • uklidňovat pacienta
  • nebýt s pacientem sám
  • představit se
  • pokud lze, posadit se, vyzvat pacienta, pokud lze, aby učinil totéž
  • udržovat bezpečnou vzdálenost – délka paže
  • zeptat se, jak a čím mohu pomoci
  • nepřerušovat pacientovo sdělení
  • vnímat obsah a formu jeho sdělení
 • empaticky naslouchat
  • vyjádřit svoji empatii – přikývnutí, parafrázování, rozumím vám, chápu, empatické shrnutí pacientova sdělení
 • zajistit bezpečnost
  • chovat se klidně
  • nedělat prudké pohyby
  • dodržovat bezpečnou vzdálenost
  • odstranit nebezpečné předměty
  • nedotýkat se pacienta, mohl by to vnímat jako stimul agrese
  • neudržovat dlouhý oční kontakt
  • vhodnější přístup ze strany, přístup čelem by mohl vyvolat protiútok
  • nepřistupovat zezadu
  • zachovat si volnou únikovou cestu
 • v komunikaci:
  • krátké jasné fráze
  • klidný hlas, ne vystupňované emoce
  • kontrolovat vlastní emoce
  • umožnit pacientovi verbalizovat úzkost, strach, hněv
  • nenapomínat, nepoučovat, nehodnotit, nelhat
 • SLEDOVAT VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ PROJEVY AGRESE, event. zajistit větší počet přítomných osob, cca 5
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít