Zdravotnická záchranná služba (ZZS)

Media

Zdravotnická záchranná služba = služba zajišťující přednemocniční neodkladnou péči, tedy péči o akutní život ohrožující stavy. Medicínský obor, do kterého spadá poskytování přednemocniční neodkladné péče, se jmenuje Urgentní medicína.

Existence zdravotnických záchranných služeb je ukotvena Zákonem 20/1960Sb., O péči o zdraví lidu a Zákonem 239/2000Sb., O integrovaném záchranném systému. 1. dubna 2012 vstoupí v platnost nový zákon č. 374/2012 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

ZZS je zdravotnické zařízení zřizované za účelem poskytování přednemocniční neodkladné péče. Zřizovatelem záchranných služeb v ČR jsou kraje a hlavní město Praha.

Součástí ZZS jsou:

1. Ředitelství je centrální řídící a koordinační pracoviště pro poskytování záchranné služby a pro činnosti zajišťující připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na území kraje.

2. Operační středisko Dispečnink ZZS
Přijímá a vyhodnocuje výzvy na tísňové lince 155, určuje nejlepší způsob poskytnutí přednemocniční neodkladné péče. Dle stylu řízení ZZS zřizuje jedno i více operačních středisek V ČR dnes převažuje systém, kdy jedna záchranná služba v kraji má jedno operační středisko, odkud se řídí poskytování přednemocniční péče v celém kraji. Dispečink ZZS

3. Výjezdová střediska a výjezdové skupiny
Výjezdové středisko je místo, odkud vyjíždí výjezdové skupiny k zásahům. Výjezdové středisko může zahrnovat jednu nebo více výjezdových skupin. Dle velikosti kraje a demografických parametrů má každý kraj různý počet výjezdových skupin a výjezdových středisek. Klíčovým parametrem je zákonná lhůta dorazit na místo zásahu do 20minut od převzetí výzvy posádkou ZZS.

  • skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP, bezlékařské), v níž je dvoučlenná posádka, složená ze zdravotnických záchranářů, z nichž jeden řídí vozidlo na místo zásahu,
  • skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP, lékařské) s tříčlennou posádkou, jejímiž členy jsou pracovníci uvedení pod písmenem a) a dále lékař, Vybavení sanity ZZS
  • skupiny letecké zdravotnické záchranné služby (LZS), v níž zdravotnická část posádky je dvoučlenná, ve složení lékař a zdravotnický záchranář. Letecká část posádky (pilot, druhý pilot nebo eventuálně palubní technik) nejsou zaměstnanci záchranných služeb a nejsou zdravotnickými pracovníky. LZS je zřizována ministerstvem zdravotnictví v 10 místech ČR (Praha, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem a Liberec) Vrtulník LZS přilétá na střešní heliport Záchranářský batoh LZS Interiér vrtulníku LZS
  • skupiny Randes-vous (RV), tvořené záchranářem (který zároveň řídí) a lékařem. Posádka RV na rozdíl od výše uvedených výjezdových skupin neprovádí transporty nemocných, pouze provádí zdravotnickou činnost na místě. Proto nutně spolupracuje s několika (obvykle 2-4) RZP posádkami.

4. Pracoviště krizové připravenosti - kromě úkolů uvedených v bodu Ředitelství také zajišťuje psychosociální intervenční službu pro zaměstnance a další pracovníky podílející se na záchranných a likvidačních pracích.

5. Vzdělávací a výcvikové středisko koordinuje a realizuje cíle koncepce průběžného vzdělávání organizace. Mezi cíle patří zvyšování profesionality, garance kvality, etický přístup, osvěta a osobní rozvoj s přínosem pro blaho veřejnosti. Vzdělávací činnost není zaměřena pouze na zdravotnické pracovníky, ale také na širokou veřejnost. Nabízí velké množství vzdělávacích aktivit a podporuje individuální vzdělávání.

Činnost výjezdových skupin probíhá v nepřetržitém provozu; tato činnost má charakter činnosti u lůžka neodkladné péče a rizikové práce.

Výjezdové skupiny zabezpečují:

  • primární výkony, jimiž se rozumí realizace požadavků zdravotnického operačního střediska k poskytnutí přednemocniční neodkladné péče, včetně jízdy, popřípadě letu k postiženému, jeho vyšetření a ošetření, doprava do vhodného nebo smluvně zajištěného zdravotnického zařízení, podle stupně postižení zdravotního stavu a spolupráce při akutním příjmu postiženého,
  • sekundární výkony, jimiž se rozumí doprava raněných, nemocných a rodiček v podmínkách přednemocniční neodkladné péče, mezi zdravotnickými zařízeními po předchozí dohodě příslušných zařízení,
  • likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí, katastrof nebo jiných mimořádných situací v přednemocniční fázi.
  • Pomůcky výukového centra ZZS Královéhradeckého kraje

 

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít